Vzťahová väzba

22.03.2020

O jedinečnosti bezpečnej vzťahovej väzby 

John Bowlby, ako jeden z najcitovanejších psychológov 20. storočia, prispel významnými zisteniami k poznaniu základných stavebných kameňov ľudskej psychiky. Na základe jeho výskumnej aj terapeutickej činnosti vytvoril teóriu, ktorá definuje vzťahovú väzbu ako časť komplexného systému vzťahu medzi dieťaťom a primárnym opatrovateľom (najčastejšie matka, otec...). Táto podstatná súčasť vzťahu je systémom, ktorý patrí medzi základné biologické inštinkty novorodenca aj matky a je tým najdôležitejším pre prežitie a prosperujúci fyzický a psychický vývin dieťaťa.

Rodíme sa ako sociálne bytosti a k prežitiu potrebujeme sociálny kontakt. Mnoho výskumných zistení potvrdilo, že dieťa nie je len zhlukom reflexov a pudov. Dieťa sa už samotným počatím stáva citlivé na emočné prežívanie a precítenie sociálnej skúsenosti. Počas tehotenstva matka priamo vplýva svojim psychickým rozpoložením, mierou stresu a láskyplných prejavov voči dieťaťu na jeho vývin a budúcu sebareguláciu. Príchodom na svet dieťa ešte intenzívnejšie vníma spôsob komunikácie rodiča voči jeho potrebám. To znamená, že dieťa je už narodením vybavené na to aby dokázalo precítiť dobrú či zlú skúsenosť so svojim opatrovateľom a na základe toho si budovať svoju dôveru k ľuďom ako takým a k okolitému svetu.

Dieťa vyhľadáva telesnú blízkosť prostredníctvom plaču, roztomilým mrnkaním, úsmevom či krikom... Opatrovateľ, ktorý tieto signály zachytáva sa zrazu ocitne v rozhodujúcej úlohe citlivého výberu primeranej reakcie. Či už je to kŕmenie, pomojkanie, spievanie či prihováranie sa, dávame tak bábätku jasnú správu o tom, že sa môže cítiť v bezpečí, že jeho potreby sa naplnia keď to potrebuje. Úzkosť odoznieva, telesné funkcie sa dostávajú do rovnováhy a potenciál dieťaťa sa tak môže naplno vyvíjať.

Vzťahová väzba sa primárne formuje (nevynímajúc tehotenstvo) počas prvých 18 mesiacov a jej vývin pokračuje približne do obdobia 5-tich rokov, pričom prvé tri roky sú kľúčovým obdobím pre vytvorenie bezpečnej vzťahovej väzby. Rodič resp. opatrovateľ je pre dieťa bezpečným prístavom resp. základňou, ktorá dieťaťu poskytuje citlivé upokojenie a zároveň emocionálne uspokojenie v prípadoch, kedy dieťa môže byť preťažené podnetmi, negatívnymi emóciami, či unavené, hladné a pod. Jednoducho keď nie je v stave pohody. Práve tieto situácie sú kľúčovými momentmi pri vytváraní osobnosti dieťaťa a jeho postojov. To, ako reagujeme na jeho potreby, mu dáva odpoveď na to aký svet ho očakáva resp. čo on bude očakávať od sveta a ako dokáže fungovať v medziľudských vzťahoch.

Vzťahová väzba formuje našu osobnosť, ktorá je sociálna a závislá na okolitých vzťahoch.


Význam vzťahovej väzby pre dieťa

Bezpečná vzťahová väzba je tým najväčším darom, ktorý môže rodič dieťaťu venovať. Citlivé vnímanie, primerané reakcie na správne interpretované potreby dieťaťa, milujúca a aktívna pozornosť a ochota "byť" s dieťaťom sú spôsoby, ktorými dieťaťu predostierame jeho hodnotu. Utvrdzujeme ho v tom, že je hodné lásky, hodné pozornosti a že je akceptované so všetkým balíkom emócií, ktoré dokáže prejaviť. Predovšetkým tento dar dieťaťu poskytuje možnosť slobodne objavovať svet, rozvíjať svoje schopnosti, od motorických až po intelektuálne, kognitívne (rozumové) zručnosti.

Nič nemá väčší a blahodarnejší vplyv na detský vývin mozgu ako milujúci a citliví rodičia (čo ocení aj rodinný rozpočet:)). Každou odpoveďou na potrebu dieťaťa mu vytvárame jeho nevedomé obsahy, ktoré budú v neskoršom veku dospelosti hýbať jeho svetom, vzťahmi a každodenným zvládaním záťaže. Vytvárame jeho zručnosť prežívať, rozpoznať a regulovať emócie. Čo je najväčším umením pre udržanie si psychickej rovnováhy a vnútornej sily. Takáto skúsenosť je podstatným ochranným faktorom pred psychickými poruchami a pri zvládaní možnej traumatickej skúsenosti.

Bezpečná vzťahová väzba znamená pre dieťa slobodu, istotu samého seba, lásku k sebe aj k svetu a ľuďom ako takým. Znamená krajšiu budúcnosť pre náš svet.

Nájdite v detských očiach tú krásnu iskru života a predstavte si , že tam môže svietiť po celý život. Nie je to niečo, čo by ste najviac dopriali svojmu dieťaťu?

Význam vzťahovej väzby pre dospelého-rodiča

Vytvorená vzťahová väzba v detstve sa stáva akousi kotvou v živote dospelého človeka. To znamená, že jej vplyv nie je citeľný len počas detského veku ale naozaj počas celého života. Reprezentácia vzťahovej väzby v dospelom veku je uzlom postojov, tendencií v správaní a reagovaní na okolie, prežívaní emócií a ich regulácií. Typ vzťahovej väzby matky a otca resp. opatrovateľov dieťaťa sú jedným z hlavných determinantov toho, ako pristupuje k svojmu dieťaťu a to hlavne v kritických situáciach (plač, problémy so spánkom, detský hnev atď.) . Preto je dôležité byť si ako rodič vedomý svojej vlastnej histórie citovej väzby.

Je to akási hybná sila , ktorá ožíva keď u rodiča dieťa otvára vlastné skúsenosti z daných situácií, kedy si vytvoril obraz o svete z reakcií vlastných rodičov/ opatrovateľov.

Mnohokrát matka či otec vo vypätých situáciach reaguje tak akoby si nikdy nebol myslel, že by dokázal reagovať na svoje vlastné dieťa. Následne po odoznení emócií môžu prísť výčitky, pochybnosti a pod. Je to niečo prirodzené pre každú mamu či otca, babičku, či dedka. Pre každého z nás, nakoľko sa tieto nevedomé spomienky a emočné stopy objavujú dennodenne v našich medziľudských vzťahoch. Pre rodiča je však dôležité vedieť, že bábätko nie je schopné samo regulovať väčšiu stresovú záťaž a tak sa aj samé ukľudniť. Blízka (vzťahová) osoba tak správnou reakciou na potreby dieťatka podporuje tvorbu schopnosti zvládnuť takúto situáciu samostatne tzv. autoreguláciou. Preto, ak rodič sám pociťuje ťažkosti s reguláciou svojich emócií v kritických situáciach, je dôležité venovať pozornosť samému sebe a ošetrení týchto slabostí, ktoré sa skrývajú v každom z nás.

Teória vzťahovej väzby je od jej počatia uznávaná vývinovými psychológmi a je podložená mnohými výskumami, praktickými skúsenosťami a pozitívnym terapeutickým vplyvom v rámci praxe psychológov, psychiatrov a psychoterapeutov z rôznych kútov sveta.

Čiže ak chceme dieťaťu dopriať dôveru v lásku, zmysel pre empatiu a vnútornú slobodu prameniacu zo zdravej sebadôvery, darujme mu bezpečnú vzťahovú väzbu.

O tom ako to vyzerá v praxi, ako to neprehnať no ani nezanedbať sa môžete zistiť na workshope vzťahovej väzby. V prípade potreby poradenstva Vám ponúkam individuálne stretnutia, ktoré možno využiť aj ako vlastnú prípravu na materstvo, rodičovstvo.

Literatúra:

BRISCH, H. Karl, Bezpečná výchova. Praha: Portál, s.r.o., 2012

BRISCH, H. Karl, Poruchy vzťahovej väzby - Od teorie k terapii. Praha: Portál, s.r.o., 2011

HAŠTO, Jozef. Vzťahová väzba - ku koreňom lásky a úzkosti. Tenčín: Pro mente sana, s. r. o., 2005

HOFFMAN, K., COOPER, G., POWELL, B., BENTON, M. CH., Kruh bezpečného rodičovstva. Bratislava: Vydavateľstvo F, Pro mente sana, s. r. o., 2018

HUGHES, A. D., Budování citového pouta. Praha: Institut fyziologické socializace, s. r. o., 2017